بیلی الیش اولین میزبانی SNL خود را در «خانم» انجام داد. لباس نزدیک، بازتاب تبلیغات اولیه استتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم