[ad_1] یک روزنامه ایران متن کامل اظهارات رئیسی در جلسه دیروز مجلس را که شامل 4200 تومان بود، منتشر کرد. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور نوشت: «دو راه بیشتر نبود. یا برای حفظ ارز انتخابی یا حذف ارز انتخابی و جبران آن برای مردم، اما مجلس به جبران تداوم ارز انتخابی یا حذف ارز انتخابی رأی نداد. مجلس در مورد هیچ یک از آنها اظهار نظر نکرد و فوریت این لایحه را رد کرد. رئیس جمهور با اشاره